НОВИНИ

Европейската комисия (ЕК) съобщи, че завежда дело в Съда на ЕС срещу България за неизпълнение на разпоредбите за електронните паспорти и електронните разрешения за пребиваване, защото страната ни, не е създала единно звено за контакт, гарантиращо задължителния обмен на информация съгласно законодателството на ЕС относно сигурността на документите.

Създаването на такова звено за контакт е задължително. То служи за обмен на информация, позволяваща достъп до изображенията на пръстовите отпечатъци, които се съхраняват в електронните паспорти и разрешения за пребиваване на граждани на трети държави. Чрез обмена на сертификати през единните звена за контакт се предотвратява евентуален неразрешен прочит на биометричните характеристики, които се съхраняват в цифров формат в документите, а съответните компетентни органи на държавите - членки получават сигурен достъп до информацията в чиповете на биометричните паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване, издадени от други държави от ЕС.

Липсата на такова звено лишава другите държави членки от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти, заключват от Брюксел.

Крайният срок за въвеждане на всички единни звена за контакт беше 20 май 2012 г. Във връзка с това през януари 2014 г. ЕК изпрати до българските компетентни органи официално уведомително писмо, а през април 2015 г. — мотивирано становище. Тъй като съответните разпоредби все още не са въведени в България, днес ЕК завежда дело срещу България в Съда на ЕС.

Паспорти с чип в България ще има най-рано през 2018 година. Чипът засега не е задължителен. Парламентът прие Закона за електронната идентификация, но остава хармонизирането на Закона за българските лични документи.

Наличието на чип дава възможност за електронното гласуване и използване на всички онлайн услуги, които предоставя държавата. Макар на първо четене да беше прието предложението на Реформаторския блок чипът задължително да бъде в личната карта/международния паспорт, за второ четене председателят на вътрешната комисия Цветан Цветанов (ГЕРБ) успя да прокара отмяна на текста. Така на практика беше бламирано намерението на МВР да издава нови лични документи.

Успоредно с това, ЕК поиска от България да въведе разпоредбите на ЕС за финансово отчитане - директивата за счетоводството (Директива 2013/34/EС), която отменя две директиви на Съвета (Четвърта директива на Съвета — 78/660/ЕИО и Седма директива на Съвета — 83/349/ЕИО), има за цел да намали административната тежест за малките предприятия и да подобри качеството и съпоставимостта на информацията, оповестявана във финансовите доклади. В нея се определят общовалидни за ЕС правила относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия. Срокът за въвеждането на тези правила в национално законодателство бе до 20 юли 2015 г. Тъй като Българияя не го спази, през септември 2015 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо. Днешното искане на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако България не предприеме необходимите действия в срок от 2 месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

ЕК настоя още, България да въведе изцяло директивата за безопасност на дейностите с нефт и газ в крайбрежни води. Това е набор от правила, които помогат за предотвратяване на аварии, както и за бързо и ефективно реагиране при такива аварии в инсталации за нефт или газ в крайбрежните води. Държавите членки трябва да гарантират, че предприятията, на които те предоставят лиценз за проучване или производство, разполагат с достатъчно финансови ресурси и имат необходимия технически опит, както и че поддържат на разположение ресурси, към които да се прибегне при необходимост. Предприятията също така носят пълната отговорност за екологични щети, причинени на защитени видове и естествени местообитания. Директивата трябваше да бъде въведева в националното право до 19 юли 2015 г. Днес ЕК изпрати мотивирани становища до България, Полша, Испания и Обединеното кралство, след като установи пропуски в националното законодателство. Разполагаме с 2 месеца, за да ги оправим, в противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

Вероятно, поради политическата криза, нищо от това няма да стане. Ако бъде осъдена, България ще трябва са плаща „солени“ глоби.

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас